https://www.tufo.cz

 

https://www.force.cz

 

https://www.kalas.cz

  

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU POLICIE DUHA LANŠKROUN, z.s.

(dále jen „SKP Duha Lanškroun“)

Čl. 1

Název, sídlo, postavení spolku

Název: Sportovní klub policie DUHA Lanškroun, zapsaný spolek

Užívaná zkratka: SKP DUHA Lanškroun, z.s.

Sídlo: 563 01 Lanškroun, Dukelských Hrdinů čp. 423

IĆO: 444 699 26

Staturární orgán: Výkonný výbor, za který jedná předseda, případně místopředseda.

Základní charakteristika: SKP Duha je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. SKP Duha je samostatnou nepolitickou organizací s celostátní působností, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky. Sportovní klub policie DUHA Lanškroun, zapsaný spolek je dobrovolným otevřeným a politicky nezávislým spolkem, disponující právní subjektivitou.

Čl. 2

Hlavní úkoly a činnost spolku

1. Organizuje a zabezpečuje tělovýchovné a sportovní akce, vytváří podmínky pro vzájemně prospěšnou činnost při rozvoji sportu.

2. Podporuje sportovní reprezentaci policie, sportující mládeže a podílí se na jejím zabezpečení.

3. Přispívá k rozvoji osobnosti sportovců, jejich kulturní vyspělosti a lidské solidaritě.

4. Usiluje o vhodné formy spolupráce s jinými tělovýchovnými a sportovními organizacemi.

5. Vytváří ekonomickou základnu pro svojí činnost.

6. SKP Duha může výlučně  k podpoře hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. 3

Podmínky členství, práva a povinnosti členů

1. Členem SKP DUHA se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a přihlásí se za člena klubu.

2. Přijetí nového člena musí odsouhlasit výkonný výbor, prostou většinou hlasů svých členů.

3. Člen může být vyloučen rozhodnutím výkonného výboru v případě, že neplatí řádně a včas členské příspěvky, nebo pro jednání, kterým zřejmě poškodil jméno a pověst spolku. Vyloučení je oznámeno dotyčnému písemně.

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena SKP DUHA.

5. Členství zaniká vzdáním se členství 

 • podáním písemného oznámení výkonnému výboru
 • úmrtím člena nebo zánikem SKP DUHA

6. Dokladem členství je potvrzení vydané výkonným výborem. Evidenci přihlášek a členů vede výkonný výbor.

7. Každý člen má právo: 

 • podílet se na činnosti klubu 
 • účastnit se akcí a členských schůzí pořádaných SKP DUHA 
 • být informován o všech záležitostech souvisejících s činností klubu 
 • po dovršení věku 18 let volit a být volen do klubových orgánů 
 • navrhovat změny v činnosti klubu 
 • hostovat v jiném klubu / klubech

8. Každý člen má tyto základní povinnosti: 

 • účastnit se zasedání valné hromady 
 • jedenkrát ročně, nejdéle do 31. ledna běžného kalendářního roku, uhradit členský příspěvek, jehož výši určí valná hromada. Evidenci členských příspěvků vede hospodář SKP DUHA 
 • při své činnosti postupovat v souladu s klubovými a svazovými stanovami a usneseními klubových a svazových orgánů 
 • odpovědně vykonávat přijaté funkce 
 • chránit majetek a zájmy klubu

Čl. 4

Orgány SKP Duha

Orgány SKP Duha jsou: 

 • nejvyšší orgán - valná hromada 
 • výkonný výbor SKP Duha 
 • kontrolní komise

1) Nejvyšším orgánem SKP Duha je valná hromada, kterou tvoří členská základna. Valnou hromadu svolává výkonný výbor nejméně jedenkrát za dva roky a to vždy nebo požádá-li o její svolání alespoň jedna třetina členů SKP DUHA. Výkonný výbor je oprávněn svolat valnou hromadu i k řešení mimořádných situací, pokud se na tom usnesl.

2) Do působnosti valné hromady patří zejména: 

 • stanovovat hlavní směry činnosti a rozsah pravomoci výboru 
 • schvalovat a měnit stanovy a symboliku SKP Duha 
 • volit a odvolávat orgány klubu 
 • projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření SKP a přijímat potřebná opatření 
 • rozhodovat o rozpuštění SKP nebo sloučením s jiným spolkem 
 • schvalovat výši ročního členského příspěvku 
 • schvalovat pravidla pro financování příslušného roku 
 • vylučovat členy klubu a stanovovat limitní lhůty pro placení členských příspěvků

3) Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny čl. základny. Přijatá usnesení jsou pro všechny členy klubu závazná.

4) Výkonný výbor koordinuje a zajišťuje činnost SKP Duha mezi zasedáními valné hromady. Při své činnosti se řídí stanovami, usnesením valné hromady, rozpočtem a schváleným plánem činnosti a to v souladu s nimi přijímá příslušná opatření. Jednání výboru svolává předseda dle potřeby. Přijímá nové členy klubu.
Výkonný výbor přebírá pravomoci valné hromady, jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada.
Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Výkonný výbor tvoří:

 • předseda
 • místopředseda
 • člen za věci technické

5) Do působnosti výkonného výboru patří zejména: 

 • zastupovat SKP DUHA navenek 
 • svolávat valnou hromadu 
 • zpracovávat návrhy plánu činnosti a rozpočtu na příslušný rok včetně zprávy o jejich plnění 
 • organizovat plněni plánu činnosti v příslušném roce a plnit další úkoly, které pro něj vyplývají z usnesení valné hromady 
 • zajišťovat spolupráci s jinými osobami a organizacemi, které podporují zájmy a potřeby SKP Duha 
 • zajišťovat dokumentaci a archivaci všech materiálů a listin a vést evidenci členů klubu 
 • přijímat rozpočtová provizoria 
 • informovat členskou základnu o činnosti klubu

6) Práva a povinnosti výkonného výboru:

Předseda SKP Duha

 • jedná jménem výkonného výboru SKP navenek 
 • má podpisové právo pro čerpání finančních prostředků 
 • ve spojení s jednatelem je oprávněn pro styk s bankou 
 • podepisuje korespodenci 
 • svolává a řídí zasedání výkonného výboru 
 • účastní se a řídí zasedání valné hromady

Místopředseda SKP Duha

 • v době nepřítomnosti předsedy ho zastupuje v plném rozsahu se všemi právy a povinnostmi

Člen za věci technické SKP Duha

 • odpovídá za technické vybavení klubu 
 • účastní se zasedání valné hromady a zasedání výkonného výboru

Kontrolní komise

 • kontrolní komise je tříčlenná, ve své činnosti se řídí vlastním plánem činnosti a případně reaguje na vznesené podněty 
 • pověřený člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů spolku, zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Výkonný výbor SKP Duha a může požadovat od členů orgánů vysvětlení k jednotlivým záležitostem 
 • za svojí činnost zodpovídá valné hromadě, dohlíží, jsou-li záležitosti SKP Duha řádně vedeny v souladu se stanovami, vnitřními předpisy a právními předpisy 
 • žádný člen kontrolní komise nemůže být současně členem Výkonného výboru

Čl. 5

Výkonný výbor SKP Duha

1. Výkonný výbor SKP Duha je statutárním orgánem, který řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami.

2. Výkonný výbor je minimálně tříčlenný, konkrétní počet členů stanovuje pro příslušné funkční období Valná hromada.

3. Za Výkonný výbor a tedy za SKP Duha jsou oprávněni jednat jeho členové ve všech věcech samostatně, a to v souladu s usneseními Valné hromady a Výkonného výboru.

4. Schůze Výkonného výboru svolává předseda, a to minimálně dvakrát ročně.

5. Výkonný výbor musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů. usnášeníschopný

6. Výkonný výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů.

7. Funkční období předsedy, místopředsedy a člena výboru činí pět let.

8. Funkce předsedy, místopředsedy a člena Výkonného výboru zaniká: 

 • uplynutím funkčního období 
 • odvoláním 
 • odstoupením na vlastní žádost

Čl. 6

Majetek SKP Duha, zásady hospodaření

1. Jmění SKP Duha tvoří věci movité, finanční prostředky, pohledávky a závazky.

2. Zdrojem majetku SKP Duha jsou: 

 • členské příspěvky 
 • příspěvky, podpory, sponzorské dary a dotace od jiných osob (fyzických nebo právnických), reklamní činnost

3. SKP Duha hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku.

4. SKP Duha vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem (zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví), za tímto účelem Výkonný výbor může využívat externích služeb z řad kvalifikovaných fyzických nebo právnických osob.

Čl. 7

Ustanovení přechodná a závěrečná

Nové stanovy SKP Duha Lanškroun, z.s. byly schváleny Valnou hromadou dne 4. Prosince 2015 a nybývají účinnosti okamžikem schválení.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost, ostatních ustanovení těchto Stanov.