SKP DUHA Lanškroun

Cyklistický oddíl mládeže

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU POLICIE DUHA LANŠKROUN, z.s.

(dále jen „SKP Duha Lanškroun“)

Čl. 1

Název, sídlo, postavení spolku

Název: Sportovní klub policie DUHA Lanškroun, zapsaný spolek

Užívaná zkratka: SKP DUHA Lanškroun, z.s.

Sídlo: 563 01 Lanškroun, Dukelských Hrdinů čp. 423

IĆO: 444 699 26

Staturární orgán: Výkonný výbor, za který jedná předseda, případně místopředseda.

Základní charakteristika: SKP Duha je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. SKP Duha je samostatnou nepolitickou organizací s celostátní působností, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky. Sportovní klub policie DUHA Lanškroun, zapsaný spolek je dobrovolným otevřeným a politicky nezávislým spolkem, disponující právní subjektivitou.

Čl. 2

Hlavní úkoly a činnost spolku

1. Organizuje a zabezpečuje tělovýchovné a sportovní akce, vytváří podmínky pro vzájemně prospěšnou činnost při rozvoji sportu.

2. Podporuje sportovní reprezentaci policie, sportující mládeže a podílí se na jejím zabezpečení.

3. Přispívá k rozvoji osobnosti sportovců, jejich kulturní vyspělosti a lidské solidaritě.

4. Usiluje o vhodné formy spolupráce s jinými tělovýchovnými a sportovními organizacemi.

5. Vytváří ekonomickou základnu pro svojí činnost.

6. SKP Duha může výlučně  k podpoře hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. 3

Podmínky členství, práva a povinnosti členů

1. Členem SKP DUHA se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami a přihlásí se za člena klubu.

2. Přijetí nového člena musí odsouhlasit výkonný výbor, prostou většinou hlasů svých členů.

3. Člen může být vyloučen rozhodnutím výkonného výboru v případě, že neplatí řádně a včas členské příspěvky, nebo pro jednání, kterým zřejmě poškodil jméno a pověst spolku. Vyloučení je oznámeno dotyčnému písemně.

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena SKP DUHA.

5. Členství zaniká vzdáním se členství 

 • podáním písemného oznámení výkonnému výboru
 • úmrtím člena nebo zánikem SKP DUHA

6. Dokladem členství je potvrzení vydané výkonným výborem. Evidenci přihlášek a členů vede výkonný výbor.

7. Každý člen má právo: 

 • podílet se na činnosti klubu 
 • účastnit se akcí a členských schůzí pořádaných SKP DUHA 
 • být informován o všech záležitostech souvisejících s činností klubu 
 • po dovršení věku 18 let volit a být volen do klubových orgánů 
 • navrhovat změny v činnosti klubu 
 • hostovat v jiném klubu / klubech

8. Každý člen má tyto základní povinnosti: 

 • účastnit se zasedání valné hromady 
 • jedenkrát ročně, nejdéle do 31. ledna běžného kalendářního roku, uhradit členský příspěvek, jehož výši určí valná hromada. Evidenci členských příspěvků vede hospodář SKP DUHA 
 • při své činnosti postupovat v souladu s klubovými a svazovými stanovami a usneseními klubových a svazových orgánů 
 • odpovědně vykonávat přijaté funkce 
 • chránit majetek a zájmy klubu

Čl. 4

Orgány SKP Duha

Orgány SKP Duha jsou: 

 • nejvyšší orgán - valná hromada 
 • výkonný výbor SKP Duha 
 • kontrolní komise

1) Nejvyšším orgánem SKP Duha je valná hromada, kterou tvoří členská základna. Valnou hromadu svolává výkonný výbor nejméně jedenkrát za dva roky a to vždy nebo požádá-li o její svolání alespoň jedna třetina členů SKP DUHA. Výkonný výbor je oprávněn svolat valnou hromadu i k řešení mimořádných situací, pokud se na tom usnesl.

2) Do působnosti valné hromady patří zejména: 

 • stanovovat hlavní směry činnosti a rozsah pravomoci výboru 
 • schvalovat a měnit stanovy a symboliku SKP Duha 
 • volit a odvolávat orgány klubu 
 • projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření SKP a přijímat potřebná opatření 
 • rozhodovat o rozpuštění SKP nebo sloučením s jiným spolkem 
 • schvalovat výši ročního členského příspěvku 
 • schvalovat pravidla pro financování příslušného roku 
 • vylučovat členy klubu a stanovovat limitní lhůty pro placení členských příspěvků

3) Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny čl. základny. Přijatá usnesení jsou pro všechny členy klubu závazná.

4) Výkonný výbor koordinuje a zajišťuje činnost SKP Duha mezi zasedáními valné hromady. Při své činnosti se řídí stanovami, usnesením valné hromady, rozpočtem a schváleným plánem činnosti a to v souladu s nimi přijímá příslušná opatření. Jednání výboru svolává předseda dle potřeby. Přijímá nové členy klubu.
Výkonný výbor přebírá pravomoci valné hromady, jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada.
Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Výkonný výbor tvoří:

 • předseda
 • místopředseda
 • člen za věci technické

5) Do působnosti výkonného výboru patří zejména: 

 • zastupovat SKP DUHA navenek 
 • svolávat valnou hromadu 
 • zpracovávat návrhy plánu činnosti a rozpočtu na příslušný rok včetně zprávy o jejich plnění 
 • organizovat plněni plánu činnosti v příslušném roce a plnit další úkoly, které pro něj vyplývají z usnesení valné hromady 
 • zajišťovat spolupráci s jinými osobami a organizacemi, které podporují zájmy a potřeby SKP Duha 
 • zajišťovat dokumentaci a archivaci všech materiálů a listin a vést evidenci členů klubu 
 • přijímat rozpočtová provizoria 
 • informovat členskou základnu o činnosti klubu

6) Práva a povinnosti výkonného výboru:

Předseda SKP Duha

 • jedná jménem výkonného výboru SKP navenek 
 • má podpisové právo pro čerpání finančních prostředků 
 • ve spojení s jednatelem je oprávněn pro styk s bankou 
 • podepisuje korespodenci 
 • svolává a řídí zasedání výkonného výboru 
 • účastní se a řídí zasedání valné hromady

Místopředseda SKP Duha

 • v době nepřítomnosti předsedy ho zastupuje v plném rozsahu se všemi právy a povinnostmi

Člen za věci technické SKP Duha

 • odpovídá za technické vybavení klubu 
 • účastní se zasedání valné hromady a zasedání výkonného výboru

Kontrolní komise

 • kontrolní komise je tříčlenná, ve své činnosti se řídí vlastním plánem činnosti a případně reaguje na vznesené podněty 
 • pověřený člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů spolku, zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Výkonný výbor SKP Duha a může požadovat od členů orgánů vysvětlení k jednotlivým záležitostem 
 • za svojí činnost zodpovídá valné hromadě, dohlíží, jsou-li záležitosti SKP Duha řádně vedeny v souladu se stanovami, vnitřními předpisy a právními předpisy 
 • žádný člen kontrolní komise nemůže být současně členem Výkonného výboru

Čl. 5

Výkonný výbor SKP Duha

1. Výkonný výbor SKP Duha je statutárním orgánem, který řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami.

2. Výkonný výbor je minimálně tříčlenný, konkrétní počet členů stanovuje pro příslušné funkční období Valná hromada.

3. Za Výkonný výbor a tedy za SKP Duha jsou oprávněni jednat jeho členové ve všech věcech samostatně, a to v souladu s usneseními Valné hromady a Výkonného výboru.

4. Schůze Výkonného výboru svolává předseda, a to minimálně dvakrát ročně.

5. Výkonný výbor musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů. usnášeníschopný

6. Výkonný výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů.

7. Funkční období předsedy, místopředsedy a člena výboru činí pět let.

8. Funkce předsedy, místopředsedy a člena Výkonného výboru zaniká: 

 • uplynutím funkčního období 
 • odvoláním 
 • odstoupením na vlastní žádost

Čl. 6

Majetek SKP Duha, zásady hospodaření

1. Jmění SKP Duha tvoří věci movité, finanční prostředky, pohledávky a závazky.

2. Zdrojem majetku SKP Duha jsou: 

 • členské příspěvky 
 • příspěvky, podpory, sponzorské dary a dotace od jiných osob (fyzických nebo právnických), reklamní činnost

3. SKP Duha hospodaří se svým majetkem v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku.

4. SKP Duha vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem (zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví), za tímto účelem Výkonný výbor může využívat externích služeb z řad kvalifikovaných fyzických nebo právnických osob.

Čl. 7

Ustanovení přechodná a závěrečná

Nové stanovy SKP Duha Lanškroun, z.s. byly schváleny Valnou hromadou dne 4. Prosince 2015 a nybývají účinnosti okamžikem schválení.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost, ostatních ustanovení těchto Stanov.

porno porno porno porno porno porno porno
Turkce altyazili porno porn porno izle